Zásady ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních
údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Štěpán Tolar IČO 66053072 se sídlem
Živohošť 0149, 26203 Chotilsko zapsaný v živnostenském rejstříku  (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Živohošť 0149, 26203 Chotilsko
e-mail: bio@nativeway.cz
telefon: 724577514
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická
osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý
identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této
fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává
osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal
na základě plnění Vaší objednávky:

·        
jméno a příjmení

·        
e-mailová adresa

·        
poštovní adresa

·        
telefon

2. Správce zpracovává
Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem
zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména
pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a)
GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo
služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které
jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),
poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy,
bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany
správce plnit,
plnění právních povinností vůči státu,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování
ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj
výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává
osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15
let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě
souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů
jsou osoby: 
podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s
provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)
nebo mezinárodní organizaci.

VI. Zpracovatelé osobních údajů

1. Zpracování osobních
údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i jím
pověřené osoby,
případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které
však v současné době správce nevyužívá.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek
stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle
čl. 18 GDPR,
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail
správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě,
že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů,
případně se obrátit na soud.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje,
že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť
osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené
osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním
objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím
internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s
podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany
osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle
novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci
poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem
1.12.2020

Translate »